ที่มาและความสำคัญของโครงการ

พื้นที่เมืองเก่าน่าน เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณใจเมืองน่าน ยังคงปรากฏอาคารสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ วัด คุ้มเจ้า กำแพงเมือง คูเมือง คลอง สะพาน และย่านชุมชน ผู้คนยังยึดถือประเพณีวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิมที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับการใช้สอยในชีวิตปัจจุบัน จินตภาพของเมืองยังคงมีความเป็นของแท้ดั้งเดิมที่ชัดเจน ประกอบกับชุมชนที่มีความเข้มแข็งร่วมกันสร้างบรรยากาศเมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต อันเป็นองค์ประกอบของเมืองที่หาได้ยาก ประกอบกับนโยบายการพัฒนาทั้งภาครัฐและท้องถิ่นล้านนาตะวันออกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

การประชาคม ครั้งที่ 7 (การประชุมกลุ่มย่อย)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยใช้การถอดบทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่จัดตั้งขึ้นแล้วและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม

การประชาคม ครั้งที่ 6

โครงการออกแบบปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก วันที่ 8 กรกรฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม