การศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลวัฒนธรรม

การศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลวัฒนธรรม

กระบวนการศึกษาของคณะทำงานในการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการออกแบบสื่อนิทรรศการใช้วิธีการ ดังนี้

  1. การสืบค้นศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ภาพถ่าย และเอกสารอื่นๆ ที่มีผู้จัดพิมพ์เผยแพร่ไว้แล้ว
  2. การสัมภาษณ์ผู้รู้โดยตรง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ทำการศึกษา ใช้การบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Video)
  3. การจัดประชุมกลุ่มย่อย
  4. การสำรวจ ถ่ายภาพ นำมาวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบการศึกษาจากเอกสาร

ในช่วงต้นของการศึกษา จะเน้นที่ให้ได้หัวข้อและข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ฝ่ายออกแบบสามารถนำไปใช้ในการกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ และดำเนินการออกแบบพื้นที่ การตกแต่งเพื่อการใช้งานและเพื่อสร้างบรรยากาศ และออกแบบสื่อนิทรรศการได้ จากนั้น ฝ่ายศึกษาข้อมูลจะได้ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดต่อไป เป็นการทำงานคู่ขนานกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมและสื่อนิทรรศการ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
สัมภาษณ์นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านอนุเคราะห์ข้อมูล
สัมภาษณ์ครูญาณ สองเมืองแก่น
เก็บข้อมูลภาพถ่ายเก่าที่คุ้มเมฆวดี