ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตของโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินงานออกแบบและตกแต่งภายใน ประกอบด้วย อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) และบริเวณพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ตั้งอยู่ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. การศึกษา รวบรวมข้อมูลวิทยาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เอกสาร ตำรา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่านทุกแขนง รวมทั้งบุคลากร ผู้รู้ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกแขนง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ หอศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการองค์ความรู้และมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม โดยยังคงเอกลักษณ์และศิลปกรรมท้องถิ่น ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการฐานทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชน และด้านการตลาดที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ที่สมดุลในเชิงบูรณาการทั้งเชิงรุกและเชิงรับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน รวมทั้งแผนและผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองเก่าน่าน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
 2. การออกแบบปรับปรุงอาคารการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเดิม) และสิ่งปลูกสร้างโดยรอบจำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย
  • อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (ด้านหน้า)
  • อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (ด้านหลัง)
  • เสาธง
  • อาคารกองอาสารักษาดินแดน
  • อาคารโรงจอดรถ รวมทั้งรั้วและบริเวณโดยรอบทั้งหมด และ
  • พระอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ลานกิจกรรม หรือลานวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมประเพณีของคนในจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ การดำเนินงานจะยึดแนวทางที่สรุปได้จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 6226/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559