ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน

ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านจากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ภายใต้กระบวนการศึกษาเพื่อจัดทำเป็นชุดองค์ความรู้สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการและสื่อมัลติมีเดียรูปแบบอื่น เป็นการบันทึกเทปการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงกรกฎาคม 2562