ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

เป็นการถอดบทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ ยั่งยืน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และวัด โดยการสัมภาษณ์คนทำพิพิธภัณฑ์ ให้ทราบถึงที่มา เป้าหมายการทำงาน รายรับรายจ่าย และอื่นๆ