ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

พื้นที่เมืองเก่าน่าน เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณใจเมืองน่าน ยังคงปรากฏอาคารสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ วัด คุ้มเจ้า กำแพงเมือง คูเมือง คลอง สะพาน และย่านชุมชน ผู้คนยังยึดถือประเพณีวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิมที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับการใช้สอยในชีวิตปัจจุบัน จินตภาพของเมืองยังคงมีความเป็นของแท้ดั้งเดิมที่ชัดเจน ประกอบกับชุมชนที่มีความเข้มแข็งร่วมกันสร้างบรรยากาศเมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต อันเป็นองค์ประกอบของเมืองที่หาได้ยาก ประกอบกับนโยบายการพัฒนาทั้งภาครัฐและท้องถิ่นล้านนาตะวันออกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

จังหวัดน่าน ได้รับประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 20 กันยายน 2548 เห็นชอบ ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน และเห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน ส่วนหนึ่งของแผนแม่บท กำหนดให้ย้ายส่วนราชการออกจากพื้นที่ใจเมือง และปรับปรุงการใช้พื้นที่อาคารส่วนราชการเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวในอดีต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงาม และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10425 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

จังหวัดน่านได้มีคำสั่งที่ 6226/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 และคําสั่งที่ 17496/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม เสนอคำของบประมาณการพัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดองค์ความรู้และบรรยากาศของเมืองเก่าน่าน

โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกจึงถูกจัดทำขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา และได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหน่วยงานดำเนินการออกแบบ เริ่มดำเนินงานตามสัญญาลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ตุลาคม 2562