ประชาคม

การประชาคม ครั้งที่ 7 (การประชุมกลุ่มย่อย)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยใช้การถอดบทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่จัดตั้งขึ้นแล้วและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม

การประชาคม ครั้งที่ 6

โครงการออกแบบปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก วันที่ 8 กรกรฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

การประชาคม ครั้งที่ 4 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วิหารวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยกำหนดหัวข้อของการหารือ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อ่านเพิ่มเติม

การประชาคม ครั้งที่ 3 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ วิหารวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยกำหนดหัวข้อของการหารือ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อ่านเพิ่มเติม

การประชาคม ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนันทบุรี (วัดช้างค้ำ) จังหวัดน่าน โดยมีประเด็นที่จะนำเสนอและขอความเห็นจากที่ประชุม

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมประชาคมครั้งที่ 1

จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หลังการแถลงข่าว เป็นการที่คณะทำงานโครงการฯ ได้นำเสนอโครงการ และผลการทำงานในช่วงแรกของสัญญา ประกอบด้วย การแนะนำโครงการ

อ่านเพิ่มเติม