วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน สำหรับการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
  2. เพื่อออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) และภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
  3. เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดองค์ความรู้และบรรยากาศของเมืองเก่าน่าน
  4. เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับประชาชน เยาวชน และบุคคลทั่วไป