การประชาคม ครั้งที่ 7 (การประชุมกลุ่มย่อย)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยใช้การถอดบทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่จัดตั้งขึ้นแล้วและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การประชาคม ครั้งที่ 6

โครงการออกแบบปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก วันที่ 8 กรกรฎาคม 2562

การประชาคม ครั้งที่ 4 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วิหารวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยกำหนดหัวข้อของการหารือ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกับโครงการออกแบบปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอก จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม บรรยายในหัวข้อ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คุณค่าของดีเมืองน่าน และอาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริกุล บรรยายเรื่อง หอศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนจะสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ภาพ บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2561

การประชาคม ครั้งที่ 3 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ วิหารวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยกำหนดหัวข้อของการหารือ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาการนำเสนอรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกโดยเน้นเอกลักษณ์น่าน การประชุมมีเนื้อหาโดยสรุปคือ คณะทำงานโครงการ นำเสนอแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ทั้งการปรับปรุงศาลากลาง และศูนย์เรียนรู้ที่ออกแบบใหม่ สื่อนิทรรศการ เทคโนโลยีที่ใช้ ตลอดจนสื่อนิทรรศการภายนอกอาคาร และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ภาพ บรรยากาศภายในการประชุมประชาคมครั้งที่ 3 ที่วัดหัวเวียงใต้ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

การประชาคม ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนันทบุรี (วัดช้างค้ำ) จังหวัดน่าน โดยมีประเด็นที่จะนำเสนอและขอความเห็นจากที่ประชุม คือ ที่ตั้งโครงการ (อาคารศาลากลางหลังเก่า ถนนสุริยพงษ์) และบริเวณโดยรอบ โดยมุ่งเชิญองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ วัดกู่คำ นายกอบจ. นายกเทศมนตรี ตำรวจจราจร หัวหน้าบ้านชุมชนบ้านช้างค้ำ พญาภู หัวข่วง ภูมินทร์ท่าลี่ ดอนศรีเสริม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ประธาน  สภาวัฒนธรรม และ ผู้จัดการอพท.6 การประชุมมีเนื้อหาเป็นการนำเสนอ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตโครงการ ขอบเขตโครงการ ข้อมูลกายภาพพื้นที่ตั้งโครงการ คือ ผลการสำรวจพื้นที่ที่ตั้งโครงการและอาคารเดิม ตลอดจนบริบทเมืองเก่า บริบทของพื้นที่ และนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบผังบริเวณ และภูมิทัศน์โครงการ และรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ภาพ การประชุมกลุ่มย่อย ประชาคมครั้งที่ 2 เรื่องที่ตั้งโครงการ

การประชุมประชาคมครั้งที่ 1

จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หลังการแถลงข่าว เป็นการที่คณะทำงานโครงการฯ ได้นำเสนอโครงการ และผลการทำงานในช่วงแรกของสัญญา ประกอบด้วย การแนะนำโครงการ แนะนำคณะทำงาน ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ขอบเขตการดำเนินงาน ผลผลิตของโครงการ กรอบข้อมูลเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน 9 ด้าน ข้อมูลด้านกายภาพพื้นที่ก่อสร้างและอาคารเดิม แนวความคิดในการออกแบบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบภูมิทัศน์ อาคารศาลากลางเก่า อาคารศูนย์เรียนรู้ การตกแต่งภายใน และการออกแบบสื่อนิทรรศการ จากนั้นเป็นตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ภาพ การนำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

การแถลงข่าวโครงการ

จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน เป็นการแถลงข่าวการเริ่มดำเนินงานโครงการ ชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ และผลผลิตที่จะได้จากโครง ผู้แถลงข่าวประกอบด้วย นายวรกิตติ ศรีทิพากร            ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์              ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 หรือ อพท. นายนรินทร์ เหล่าอารยะ          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นางภัทรภร ชัยวัฒนกูล           ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาพ การแถลงข่าวโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561