การประชาคม ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนันทบุรี (วัดช้างค้ำ) จังหวัดน่าน โดยมีประเด็นที่จะนำเสนอและขอความเห็นจากที่ประชุม คือ ที่ตั้งโครงการ (อาคารศาลากลางหลังเก่า ถนนสุริยพงษ์) และบริเวณโดยรอบ โดยมุ่งเชิญองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ วัดกู่คำ นายกอบจ. นายกเทศมนตรี ตำรวจจราจร หัวหน้าบ้านชุมชนบ้านช้างค้ำ พญาภู หัวข่วง ภูมินทร์ท่าลี่ ดอนศรีเสริม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ประธาน  สภาวัฒนธรรม และ ผู้จัดการอพท.6

การประชุมมีเนื้อหาเป็นการนำเสนอ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตโครงการ ขอบเขตโครงการ ข้อมูลกายภาพพื้นที่ตั้งโครงการ คือ ผลการสำรวจพื้นที่ที่ตั้งโครงการและอาคารเดิม ตลอดจนบริบทเมืองเก่า บริบทของพื้นที่ และนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบผังบริเวณ และภูมิทัศน์โครงการ และรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

ภาพ การประชุมกลุ่มย่อย ประชาคมครั้งที่ 2 เรื่องที่ตั้งโครงการ