การประชาคม ครั้งที่ 3 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ วิหารวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยกำหนดหัวข้อของการหารือ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาการนำเสนอรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกโดยเน้นเอกลักษณ์น่าน การประชุมมีเนื้อหาโดยสรุปคือ

คณะทำงานโครงการ นำเสนอแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ทั้งการปรับปรุงศาลากลาง และศูนย์เรียนรู้ที่ออกแบบใหม่ สื่อนิทรรศการ เทคโนโลยีที่ใช้ ตลอดจนสื่อนิทรรศการภายนอกอาคาร และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

ภาพ บรรยากาศภายในการประชุมประชาคมครั้งที่ 3 ที่วัดหัวเวียงใต้ วันที่ 17 ธันวาคม 2561