การประชาคม ครั้งที่ 4 (การประชุมกลุ่มย่อย)

จัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วิหารวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยกำหนดหัวข้อของการหารือ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกับโครงการออกแบบปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอก จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม บรรยายในหัวข้อ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คุณค่าของดีเมืองน่าน และอาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริกุล บรรยายเรื่อง หอศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนจะสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

ภาพ บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2561