การประชาคม ครั้งที่ 6

โครงการออกแบบปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก วันที่ 8 กรกรฎาคม 2562