การประชาคม ครั้งที่ 7 (การประชุมกลุ่มย่อย)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยใช้การถอดบทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่จัดตั้งขึ้นแล้วและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น