การแถลงข่าวโครงการ

จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน เป็นการแถลงข่าวการเริ่มดำเนินงานโครงการ ชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ และผลผลิตที่จะได้จากโครง ผู้แถลงข่าวประกอบด้วย

  • นายวรกิตติ ศรีทิพากร            ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
  • นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์              ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 หรือ อพท.
  • นายนรินทร์ เหล่าอารยะ          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  • นางภัทรภร ชัยวัฒนกูล           ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพ การแถลงข่าวโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561