การประชุมประชาคมครั้งที่ 1

จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หลังการแถลงข่าว เป็นการที่คณะทำงานโครงการฯ ได้นำเสนอโครงการ และผลการทำงานในช่วงแรกของสัญญา ประกอบด้วย

  • การแนะนำโครงการ แนะนำคณะทำงาน ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ขอบเขตการดำเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
  • กรอบข้อมูลเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน 9 ด้าน
  • ข้อมูลด้านกายภาพพื้นที่ก่อสร้างและอาคารเดิม
  • แนวความคิดในการออกแบบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบภูมิทัศน์ อาคารศาลากลางเก่า อาคารศูนย์เรียนรู้ การตกแต่งภายใน และการออกแบบสื่อนิทรรศการ

จากนั้นเป็นตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพ การนำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561